I en tid hvor yoga forbindes mere og mere med sundhed og terapeutiske effekter mødes vi som yogalærere med nye udfordringer og forventninger. Som flere stress – og kriseramte mennesker finder frem til yoga, får vi i højere grad brug for afklare vores personlige og professionelle grænser og finde effektive metoder til at møde de nye behov som målgruppen møder op med. Hvor vores opkvalificering tidligere handlede om at lære at undervise flere nye yogaformer, bliver der nu mere brug for at kunne arbejde bevidst med nervesystemet, både elevens men også vores eget. Vi ved allerede en del om, hvordan vi gør dette gennem yogateknikker, men vi er ofte ikke trænet i at arbejde med nervesystemet gennem den verbale og nonverbale kontakt vi skaber til de mennesker vi underviser. Det sidste kræver en dybere forståelse af det psykologiske og sociale samspil der finder sted i yogalokalet.

En vej ind i dette er at støtte op om elevens eksisterende ressourcer ved at give dem værktøjer til at lære sig selv og deres krop bedre at kende samt handle på det de kan mærke. På den måde styrker du eleven i at blive ekspert på sin egen krop og indre tilstand. Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde bevidst med din egen krop som værktøj i kontakten til dine elever, ved at raffinere dit indre sensoriske kompas, dit sprog for sansning og din verbale og nonverbale kommunikation.

Kurset inkluderer elementer fra Birgittes tidligere uddannelse “Rollen som yogalærer – psykologien bag din undervisning” og udvider dette koncept med mere fokus på sensorisk sprog og sansetræning med øget fokus på deltagernes egen kropslige erfaring og yogapraksis. Birgitte er til stede fuld tid på samtlige moduler og underviser minimum 80 % af kontakttimerne selv. Hun har yderligere inviteret to gæstelærere der har fingeren på pulsen indenfor psykologi (regulering af nervesystemet) og yogaterapi. Læs mere om underviserne nedenfor. 

Der undervises på dansk og der lukkes max 10 deltagere ind på holdet for at sikre kvaliteten og dybden af procesarbejdet. Du skal være indstillet på at arbejde med dig selv i et fortroligt rum hvor såvel underviser som gruppens medlemmer deler erfaringer fra livet som yogalærer.

Indhold:

Dit sensoriske kompas

Din egen sansning af kroppen udgør fundamentet for udviklingen af et sensoriske sprog når du underviser. På uddannelsen udvikler du din sensitivitet overfor det du rent fysisk kan mærke i kroppen og får et sansebaseret fundament for din egen yogapraksis der kan bruges på tværs af yogaskoler og stilarter. Du får mere kontakt til dit eget sensoriske kompas – din evne til at mærke og handle på fysiske sansninger både når du praktiserer selv og når du underviser.

Sensorisk sprog

Som yogalærer har du allerede udviklet et sprog for det du mærker i kroppen og dette sprog videregiver du bevidst eller ubevidst når du underviser. Uddannelsen hjælper dig til at blive klarere og mere præcis i dit ”sansesprog” så det bliver lettere for eleven at følge med når du taler til deres indre erfaring af kroppen. Du får værktøjer til at bruge sensorisk sprog på tværs af yogaformer fra det helt blide og restorative over det mere muskulære og alignmentbaserede og hen i ikke-lineær og somatisk bevægelse som lige nu breder sig i yogaverden. Du lærer hvordan du kan give din undervisning i meditation og pranayama et sansebaseret twist gennem små justeringer af din verbale instruktion.

Kontaktsprog

Din undervisning er en invitation til kontakt mellem dig og eleven og din verbale og nonverbale kommunikation bestemmer i høj grad kvaliteten af denne kontakt. På uddannelsen lærer du at arbejde bevidst med typer af kontaktsprog når du underviser, sådan at du bedre kan etablere trygge rammer for elevens kropslige undersøgelse af indre tilstande. Med udgangspunkt i klinisk psykologisk praksis får du redskaber til at lægge flere ”lag” af kontaktsprog ind i din nonverbale og verbale instruktion når du underviser yogaklasser.

Psykologi

På uddannelsen gennemgår Birgitte og gæstelærer Frank Vestergaard Olsen basal viden om nervesystemet og dets betydning for vores oplevelse af kroppens indre tilstande samt vores sociale adfærd. Du får også en psykologfaglig vinkel på kunsten at rumme dine elever når du underviser, på hvordan du afgrænser dit arbejdsområde som yogalærer og på hvordan du passer på dig selv og dine elever når du er på arbejde. Vi går praktisk til hvordan du arbejder med kontakt, blandt andet når du skal håndtere elever der får det svært eller har følelsesladede reaktioner i undervisningen eller når du bliver udfordret i dit arbejde udenfor yogalokalet. Vi kigger på det psykologiske maskinrum bag lærer/elevrelationen og du får et blik for faldgruber og ressourcer i dit arbejde med begge sider af denne relation. Uddannelsen zoomer langsomt ud fra det enkelte individs psykologi til at give dig en psykologfaglig vinkel på dit arbejde med relationer, med grupper, med de organisationer som er en del af dit arbejdsliv og med dit eget lederskab.

Yogahistorie

Som en hjælp til at stå stærkere i din egen rolle som yogalærer, giver Birgitte dig et indblik i den nyeste viden om yogaens historie. Du lærer hvordan den fysiske praksis har udviklet sig igennem tiden, hvad der har ledt op til, at det sensoriske lige nu får en renæssance indenfor moderne yoga samt hvordan det moderne yogalokale rummer ekkoer af tidligere måder at organisere sig på når man har ville videregive yoga som tradition. Et blik på den tradition du er en del af, giver dig ressourcer til at tage aktivt stilling at finde frem til dit eget bidrag til fremtidens yogatraditioner.

Select a pricing plan and sign up

16.000 kr.

Sensorisk Sprog for Yogalærere

100 timers overbygning om psykologi og sansebaseret yoga